chiesa6.jpg (171770 byte)       chiesa5.jpg (260264 byte)       chiesa4.jpg (31685 byte)       chiesa3.jpg (39428 byte)        

   
 
CHIESA-cornice.jpg (147079 byte)                chiesa.jpg (56870 byte)

 

    Copyright by Nonna Abelarda